För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

lss-boende_husdjur_lansen_omsorg-ab
/
Kvalitet & metoder

Kvalitet & metoder

Hos oss på Lansen är hållbarhet i kvalitet och miljö något som är mycket viktigt för oss. Vi jobbar hårt varje dag för att bli bättre både i vår kvalitet liksom vår påverkan på miljön.

Genom att…

  • Utbilda och engagera personal och boende inom miljöområdet
  • Sortera vårat avfall
  • Hushålla med resurserna
  • Ständigt förbättra miljöarbetet
  • Samåka, minska antalet transporter och använda bränslesnåla fordon

Bidrar vi aktivt till ett hållbart samhälle och en hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta gäller inte minst den mat vi köper in och tillagar tillsammans – vi strävar efter att inhandla lokalt och ekologiskt producerade råvaror.

Kvalitet & certifiering

Vi strävar efter att vårat Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vara certifierad för ledningssystem för miljö och kvalitet (ISO 14001 och 9001). Lansen Omsorg ingår därför i Swedish Standards Institutes referensgrupp för utvecklandet av en ny standard för LSS 9:9. Genom att följa vårat ledningssystem har vi kontroll på planering, ledning, uppföljning, utvärdering och förbättringar enligt SOSFS 2011:9. I syfte att ständigt förbättra vår verksamhet genomför vi varje år en kundundersökning (NKI). Lansen Omsorg har en egen Kvalitetssamordnare. 

Individualisering

  • Självbestämmande
  • Delaktighet
  • Inflytande

Hos oss på Lansen Omsorg är det en självklarhet att varje brukare får bestämma själv vilken stöd och service som man önskar. Inflytandet är långtgående från val av vilka måltider som ska serveras, möblering av lägenhet, val av aktiviteter till val av boendecoach. På brukarråden uppmuntras man att framföra förbättringsförslag, önskemål, synpunkter och klagomål. 

Utbildning

Vår personal utbildas kontinuerligt inom neuropsykiatrin, TEACCH samt inom bemötande tillsammans med personer med Asperger och autism.