För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

bjorkvagg
/
/
Ständig förbättring

Ständig förbättring

Inom Lansen Omsorgs kvalitetsarbete arbetar vi med den japanska kvalitetsfilosofin Kaizen – ständiga förbättringar genom små modifieringar. I detta arbete ingår kundundersökningar, den senaste undersökningen där vi erhöll 8,2 av maximala 10 (risksnitt 7,9) hittar du här.

Genom vårt kvalitetsledningssystem sätter vi tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt. Kundens behov och önskemål är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som genomförs. Mätningar sker genom exempelvis enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner. 


Kunders och närståendes synpunkter och klagomål är en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet. Hantering av avvikelser är utgångspunkten för Lansen Omsorgs systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständig förbättring och utveckling av verksamheten dokumenteras löpande. Det förebyggande arbetet, som sker genom riskanalyser, är avgörande för att händelser och fel inte ska inträffa. 


Arbetet med ständiga förbättringar involverar samtliga medarbetare och återkopplas till verksamheten genom bland annat kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöråd, kvalitetssamtal med samtliga medarbetare och arbetsplatsträffar. Alla medarbetare i Lansen Omsorg ska förstå, känna igen och veta sin roll i det fortlöpande kvalitetsarbetet.

Lex Sarah och Lex Maria

Lansen Omsorg har rutiner för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om Lex Sarah. Ansvarig kommun/uppdragsgivare informeras alltid och när så är befogat skickas anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till ansvarig medicinskt ansvarig sjuksköterska. I de fall Lansen Omsorg har uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska utreds händelsen och anmäls, efter samråd med IVO, enligt Lex Maria.