För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

Vitsippan_matplats

TEACCH

Lansen Omsorgs verksamheter arbetar med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen, vilket ger personen med autismspektrumtillstånd trygghet och förutsägbarhet i vardagen.

Syftet med pedagogiken är ge den enskilde individen livskvalité i form av trygghet, förutsägbarhet, flexibilitet, delaktighet och högsta nivå av självständighet/oberoende. Personer med autismspektrumtillstånd ska kunna delta aktivt i samhället.

Målet är att ge den enskilda individen med autism möjligheter att delta i samhällslivet på ett så meningsfullt och självständigt sätt som möjligt. Men anpassning till samhällets normer får inte bli ett mål i sig. Nyckelbegreppen inom TEACCH är självständighet, personlig utveckling och god livskvalitet genom ett bemötande som präglas av tolerans, kompromiss, acceptans och en hög kunskapsnivå om autism och pedagogik.

Målsättningen är att hjälpa den enskilde individen att fungera så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det gäller i alla situationer i det dagliga livet. För att nå detta mål måste den enskilde individen stå i centrum. I stället för att koncentrera sig på svårigheter och brister, betonar TEACCH-modellen vikten av att utgå från individens styrkor och intressen. En hörnsten i varje program är att den enskilde ska få vidareutveckla sina intressen och starka sidor. Genom att bygga på det som personen med autism är bra på kan man dessutom ofta kompensera för hans eller hennes svårigheter.

Visuella instruktioner besvarar frågan hur en aktivitet ska genomföras genom att konsekvent använda visuella instruktioner, både vid inlärning av nya färdigheter och vid genomförandet av dagliga aktiviteter, ökar den enskildes självständighet.

TEACCH-modellen arbetar också mycket med att organisera den fysiska miljön så att den blir tydlig och förutsägbar. Det hjälper personer inom spektrum som t ex lätt störs av synintryck eller har svårt att hitta sina saker.

Genom att använda sig av pedagogiska hjälpmedel, anpassade arbetsuppgifter och arbetsmiljöer kan personer med autism ta ansvar och delta i samhällslivet.